Organisering

Studiesenter RKK Ytre Helgeland er organisert som et kommunalt oppgavefelleskap og skal etter vår formålsparagraf «… bidra til- og samordne kompetanseutvikling og utviklingsarbeid der dette er hensiktsmessig for avtalepartene. RKKYH skal videre være en støttefunksjon og et målrettet verktøy i kommunenes arbeid med et kompetent arbeidsliv og kompetanseutvikling generelt.»

Representantskapet er oppgavefellesskapets øverste organ. Alle deltakerkommunene skal 
være representert i dette organet. Som hovedregel utøves dette ved ordfører, med 
varaordfører som vararepresentant.

Styret består av rådmenn/kommunedirektører fra de samarbeidende kommunene.
Videre har Studiesenter RKK Ytre Helgeland fagutvalg innen oppvekst og helse. Fagutvalgene består av kommunalledere og enhetsledere fra de samarbeidskommunene.